McNETT Urychlovač COTOL-240 plus

Kvalitní a levný produkt McNETT Urychlovač COTOL-240 plus od oblíbené značky McNETT pořídíte nyní za akční cenu! Nyní pořídíte jen za 240 Kč
Cena: 240 Kč

COTOL 240 je urychlovač polymerizace pro lepidla na bázi polyuretanu.
Je to tedy urychlovač pro lepidla a tmely SEAMGRIM / AQUASURE / FREESOLE. Zkracuje dobu polymerace z 24-48 hodin na přibližně 2 hodiny. Výrazně snižuje viskozitu lepidla či tmelu, s nímž se namíchá. Nebezpečí stékání.
Obsah: 30 ml
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.
Barva vícebarevná
McNETT Urychlovač COTOL-240 plus u nás získáte za akční cenu 240 Kč.

Další produkty z kategorie Příslušenství k potápěčským oblekům

Další produkty od výrobce McNETT


Top